Kronika

Počátky obce 1914 1918 1919 1922 1925 1932 1938
 
 

 Počátky obce

 
Chodec, chodcové, chodové, muži, jenž s osadníky sousedních  Strážnic na stráž chodili. Chodec též člověk chudý. Choteč také z osobního jména Chotek.

     Chodeč /Chodž, Choteč/ ves, leží 11 km severně od Mělníka a 1 km severozápadně od Vysoké. Ves založena je na půdě, kde vytryskuje ze země hojně praménků, takže zde bývá hodně mokro. Ze zdejších skal pískovcových teše se dosti tvrdý čtvercový kámen na stavby, na schody apod.

      Jindy náležela tato katastrální i politická obec k panství Liblickému. Chodeč, katastrální obec, činila se Zimoří Hoření a Dolení obce místní. Výstavné domy, větším dílem kamenné a z cihel, jsou hlavně hospodářské. Obyvatelé zaměstnávají se na rozsáhlých pozemcích hospodářstvím. Také daří se zde chmel. V Chodči jest hostinec, obchodník se smíšeným zbožím, kovář a obuvník, prodej tabáku.

       Výnosem okresní správy politické na Mělníku ze dne 16.12.1919 čís. 43964, byly tyto obce rozloučeny na dvě místní obce a sice Chodeč, obsahující osadu téhož jména, pak Dolní Zimoř, obsahující Dolní a Horní Zimoř a to v mezidosavadních jejich katastrů.

      Od 14. století, již v době předhusitské, až do sklonku 18. století, byl zde farní kostel zasvěcený biskupu Martinu, od něhož odváděny kapitule mělnické  3 kopy českých grošů. Původ kostela není znám, zdá se toliko, že byl později filiálním kostelem na Vysoké. Když ve švédských válkách farář z Vysoké do zajetí v zástavu odveden byl a více se nevrátil, také v krajině této se nedostávalo mnoho kněží, tudíž byla farnost vysocká mnoho let bez faráře, i přiděleny jsou obce Vysoká, Střednice, Strážnice a Bosyně ku patronátní beneficii ve Vtelně a později v roce 1720, když farnost ze Vtelna do Chorušic přeložena byla, obstarával zde služby Boží duchovní ze Vtelna a potom z Chorušic. Tehdá filiální kostel v Chodči připadl k beneficii patronátní v Liblicích , odkud duchovní zde občas přisluhoval. Roku 1755 byla opět fara ve Vysoké vlastním, od Chorušic neodvislým farářem, nejprve Václavem Vojtěchem Paudrem, na Vysoké pochovaným, obsazena, ale Chodeč zůstala s vrchnopansky přináležejícími vesnicemi Truskavnou a Březinkou posud ještě při beneficii liblické, až pak na faru vysockou dosazen byl v roce 1784 Jiří Nechyba, Pražan, theologie magister, sv. theologie bakalář, který zde 5 roků a 2 měsíce se zdržev, později jako vikář v Písecku, diecéze Budějovické, zemřel. Ten hleděl upraviti poměry posavadní, anť bylo mu opatřovati za nepatrnou odměnu funkce duchovní v dotčených obcích za faráře liblického, jemuž bylo jeti v nejlepší cestě přes Vysokou do Truskavny a Březinky nejméně 3,5 hodiny. K plné opravě došlo konečně roku 1786, kdy zrušen byl filiální kostel sv. Martina v Chodči a obce Chodeč, Zimoř, Truskavna a Březinka k farnosti vysocké přivtěleny jsou proti roční náhradě štolové 4zl. 42 kr. konv. m. faráři liblickému.Týž farář Jiří Nechyba způsobil také, že toho času i Kokořín s Dolem Kokořínským pro velkou vzdálenost od farnosti vidimské odloučen byl a k faře vysocké přidělen za náhradu paušálu štolového ročních 1 zl. 49 kr. konv. m. z fary vysocké faráři na Vidimi. Za příčinou tohoto rozšíření kolatury vysocké byla dvorním dekretem ze dne 14. srpna 1789 udělena faráři na Vysoké dotace 70 zl. konv. m. z náboženského fondu k možnému vydržování jednoho kaplana. V roce 1805 dne 18. listopadu stala se jiná úmluva mezi Aloisem Bublou, farářem v Liblicích a vysockým administrátorem Jak. B. Stránským, že za tyto odpadlé vesnice, za Chodeč, Zimoř, každoročně 2 zl. 37 kr. a za Truskavnu a Březinku 2 zl. 5 kr., jako doplněk náhrady za štolu faráři liblickému, duchovní na Vysoké dávati bude.

      Před dosazením faráře J. Nechyby do Vysoké roku 1784 měl zde v Chodči kostel vlastního duchovního, což ale jen asi 2 roky trvalo, anť kostel tento r. 1786 zrušen byl, sochy jeho, šat /ornát z 15. neb 16. stol./ missale a jiné do nového, roku 1803  hrabětem Janem Pachtou vystavěného, roku 1810 posvěceného kostela v Šemanovicích přeneseny byly, takže kostel sv. Martina v Chodči spustl, až konečně v hospodu proměněn byl. Dřevěná, nevysoká věž, která vedle kostela stávala, byla zničena již dávno. Kolem kostela byl také hřbitov, proto také často přicházívá majetník hospody při kopání na lidské kosti.

      V Chodči stávala jindy také tvrz. O prvních držitelích Chodče zachovaly se zprávy toliko kusé. Kapitula mělnická, která trvala až do války husitské, dostávala z Chodče odkazem zabezpečený plat 3 kop českých grošů. Roku 1547 náležela Chodeč s dvorem kmetcím a s podacím  kostelním obci Mělnické, ale propadla pro účastenství ve vzpouře  proti Ferdinandu I. Roku 1587 pak náležela Chodeč s příslušenstvím k statku v Bosyni, který držel rytíř Jiřík Kaplíř ze Sulevic, jenž jej prodal Albrechtu, rytíři Pětipeskému. Roku 1620 bylo  Václavu, rytíři Pětipeskému vzato v pokutě všechno jmění a i s Chodčí prodáno  roku 1623 Polyxeně, kněžně z Lobkovic.

      V době feudálního panství nebylo pravidlem, aby celou ves držel jeden majitel. Tak tomu bylo i v případě Chodče, jejíž jeden díl s podacím právem ke kostelu (právo dosazovat faráře) náležel ke statku Brocno. Díl vsi Chodče s podacím právem kostelním, náležející k statku Brocno, koupil s tímto r. 1604 Alexandr Kyj od Vojtěcha Vladislava Vosterského Kaplíře za 17000 kop grošů českých a po jeho smrti bratr jeho Václav Kyj /Kejl/ z Kýjova a Hiršfeldu a na Brocně od Kaplíře za 32000 kop míš. jej převzal. Václav Kyj odsouzen při komisi konfiscatinis, dle královské výpovědi ze dne 28. ledna 1623, polovic jmění propadl. Statek ten, Brocno, od komory české téhož roku za sumu odhadní 19500 kop míšeňských kněžně Polyxeně z Lobkovic /majitelce větší části vsi/ byl prodán, avšak byl již tak zpustošený, že jej řečená kněžna převzíti nechtěla. Pročež ponechán byl  od komory k užívání vdově Dorotě Kyjové, roz Kaplířové  a potom její dceři Esteře Juditě, provdané za Kašpara  Ratzenbergera z Ratzenbergu, jemuž po smrti jeho manželky k rukám dětí po ní pozůstalých dne 4. února 1668 za sumu odhadní 10520 kop 17 grošů prodán jest. Ves Chodeč se statkem Bosyní dostala se koupí k panství Liblickému.

      Od roku 1833 do roku 1851 byl rychtářem v Chodči Jiří Šesták /z čís. 11/. Potom byli představení v místní obci Chodči a Zimoři  Václav Kleinert od roku 1851 do roku 1854, pak Jiří Šesták /z čís. 11/ do roku 1864 a starostové Václav Šťastný od roku 1864 do roku 1867, pak Václav Nejedlý ze Zimoře do roku 1870, pak Josef Šimek ze Zimoře do roku 1873 a pak byl starostou obce Václav Šesták /z čís. 11/.

Po válce třicetileté byli v Chodči r. 1673 tito sedláci:


 Matěj Jansa   -   měl  26  strychů, Havel Voják po něm
Adam Klaner  -          30  strychů
Krištof Hyka   -          50  strychů,  Jan Koutný po něm
Šebek Šťastný  -       32  strychů

Chalupníci:  

Adam Klaner    -  4  strychy
Kateřina Rychtářka, po ní Krištof Rimpál  -  10  strychů

Chalupy pusté: 

Dluhovský, Konopecký, Vegnerovský 2 strychy, od roku 1671 nově vystavěný, po něm Pavel Kožíšek

Zahradníci: 

Jiřík Černý, Michael  Bezruký, hospodář jednoruký, živí se žebrotou, stavení na spadnutí.

Ze jmenovaných rodin udržel se pouze rod Kleinertů /Klaner/.

Počet obyvatelů:     rok 1786   -   162    -   domů   22

                                     1843   -   190   -              28

                                     1857   -   203   -              29

                                     1869   -   193   -              30

                                     1880   -   206   -              33

                                     1902   -   230   -              36

                                     1920   -   169   -              31

                                     1925   -   169   -              31
 
 

Rok 1914 – vypuknutí světové války

 
V roce  1914 vypovědělo bývalé Rakousko-Uhersko slabému Srbsku válku  a tím byl dán podnět k válce světové, která skončila až v roce 1918.
Válka zanechala kruté stopy.
Ve válce padli, nezvěstnými se stali neb následkem útrap válečných zemřeli následující občané zdejší obce:
 
Jan Červený  z čís. 18
Josef Kúhnel  z čís. 14
Václav Kleinert  z čís. 2
Václav Knot  z čís. 17
František Mikeš  z čís. 11
Matěj Rambousek  z čís. 5
Václav Slavík  z čís. 13
Josef Švanda  z čís. 23
 

Rok 1918


Dne 28. října byly poraženy neutrální mocnosti a skončila světová válka, Tímto dnem vstoupila v život Československá republika, což bylo přijato v celém národě s velikou radostí. Hlučných projevů sice nebylo, ale radost  a uspokojení zíralo všem z očí. Prvním presidentem byl zvolen Tomáš G. Masaryk.
 

Rok 1919

 

Josef Kleinert, domkář z čís. 2, byl zvolen starostou obce a nastoupil dne 17. července 1919, když se dlouholetý starosta obce Václav Šesták z čís. 11 vzdal svého úřadu.

Rozdělení obce:  

dosavadní místní obec Chodeč rozdělena výnosem ministerstva vnitra ze dne 24.11.1919 čís. 55/09 ai 1919 na dvě samostatné obce Chodeč a Dolní Zimoř.

 

Rok 1922

 
Obecní knihovna od r. 1922:  Když roku 1903 evangelická škola ve Vysoké zrušena byla, podal tehdejší její řídící učitel Matěj Rambousek žádost, aby mu skříň s archivem a učitelskou žákovskou knihovnou darována byla. Ostatní inventář i  učební pomůcky darovány obecné škole. Tato žádost byla vyřízena představenstvem evangelické církve teprve po 19ti létech, počátkem roku 1922 a to příznivě. Učitel Matěj Rambousek dar tento takto rozdělil: obecné škole ve Vysoké katalogy školní a celou žákovskou knihovnu. Občanské škole ve Vysoké velkou skříň, za kterou přijal školní stůl skříňový na učitelskou knihovnu. Tento stůl s celou učitelskou knihovnou přijala zdejší obec a je  základem obecní knihovny, ze které ihned roku 1922 knihy zapůjčovány byly.
 

Rok 1925

 Rok 1925 – sepisování kroniky obce
Na žádost starosty obce, Josefa Kleinerta, začal učitel obecné školy ve Vysoké, Matěj Rambousek, dnem 1. července 1925 spisovati tuto kroniku. Pisatel této kroniky Matěj Rambousek podotýká:
     V Chodči byl od  starodávna farní kostel sv. Martinu zasvěcený. V létech 1352 – 1405 platil po 6 groších desátku papežského, r. 1399 po 12 groších. Roku 1357 zemřel v Chodči farář Frenclín. K presentaci Petra z Chodče byl téhož roku dnem 16. červ. za faráře ustanoven Hanek Petrů z Mladé Boleslavi. Ten uváděl dne 24. července 1357 faráře do Vysoké. Roku 1390 byl Přibík panoš z Bykve seděním na Chodči. Farářem tam byl po jakémsi Martinu kněz Jan, dříve farář v Malé Slatině. Roku 1408 vyměnili si místa v Litoměřicích.
     Patronem v Chodči byl Jan Homut z Bosyně. V létech 1415 a 1417 uváděl farář z Chodče  faráře do Vysoké. Zdá se, že ves Chodeč patřila na dále ke statku Bosyňskému, který patřil Homutům z Harasova. Roku 1574, dne 11. listopadu, prodal Jan Homut z Harasova Joachimu Novohradskému z Kolovrat a na Košátkách ves Chodeč, co tu má i s tůni mezi doly pod Kuchyňkou ležící, pak-li mu Joachim půjčí 3000 kop gr. Ves Chodeč byl roku 1547 koupil Jiřík Homut z Harasova, kromě 1,5 kopy platu ročního, jež se k záduší Mělnickému zůstavuje. /Pam. archiv X-469/.
     Ještě ke konci 19. století bylo znáti na hospodě čís. pop. 26 zazděná, polokruhová okna kostelní, zakristie, také se ukazovala bývalá zvonice, nyní stodola při čís. 8 v Chodči.
     Na faře v Nebuželích vidět starožitnou židli, dle udání pocházející z kostela v Chodči. Ve Vysoké čís. 25 sloužily kostelní dveře z Chodče, hojně pobité hřeby s velikými hlavicemi za dvířka vedle vrat do dvora.

 

Elektrizace obce
     Roku 1925 připojena je obec zdejší usnesením obecního výboru se souhlasem všeho občanstva na elektrickou síť svazu „Středočeského“.


Rok 1932

 


 
Dne 17. listopadu bylo zvoleno obecní zastupitelstvo. Starostou obce zvolen V. Šesták z čís. 11. Zastupitelstvo mělo 9 členů. Počet obyvatel 137.

Rok 1938

 
Vyhlášena všeobecná mobilizace. Sousední Německo se bouřilo. Narukovalo 15 mužů. V měsíci září přišli do obce příslušníci finanční stráže s jejich inspektorem Františkem Marvanem, a sice z pohraničního okresu Rumburského. Byli zde usídleni a po určení hranice mezi naší republikou a „Německem“ konali zde dále službu. Hranice táhla údolím od Zimoře pod obec jižním směrem směr pod Sitnou. Současně tou dobou byl do obce přidělen oddíl stráže bezpečnosti, které velel vrchní strážmistr Fr. Motl. Také se do obce přistěhovalo několik rodin z německého území, které byly vysídleny. Příšerný byl den 15. března 1939. Sníh se sypal, když Chodčí projížděly motorizované jednotky německé branné moci a vylepovaly plakáty po osadách, které informovaly o tom, že byl zřízen „protektorát“ Čechy a Morava.
 

Rok 1939


Německá říše obsadila 14. března naše země. Koncem roku utvořeny pracovní tábory, které postavily silnici Chodeč – Zimoř.

 

Rok 1940

 
Válka se stává světovou.

 

Rok 1942

 
Němci převzali 4. prosince hospodářství č. 6. Vlastníci Josef a Vlasta Šestákovi, a dosadili na tento objekt němce K. Meiniga.
 

Rok 1944


Němci zatkli a odvezli z Chodče 19 lidí. Některé popravili. Nejdříve  je odvezli do Ml. Boleslavi a to 6. června. Odtud do různých táborů. Dodatečně odvezli další obyvatele. Prázdné hospodářské objekty obsadili rovněž Němci. Jsou obsazena čísla 6, 5, 15, 31, 12, 23.

 

Rok 1945

 
Německo bylo nuceno kapitulovat a je znovu Československá republika. Jsou povoleny pouze 4 politické strany a jako vedoucí jest Komunistická strana československá /KSČ/. Zrušeny obecní úřady a nastupují národní výbory /MNV/. První předseda  je J. Kúhnel č. 14.
 

Rok 1947

 
V červnu jest odhalen pomník umučeným občanům, který jest postaven mezi čísly 4 a 6 s heslem „Nikdy nezapomeneme“. Vojenská hudba.

 

Rok 1948

 


 
21. března pracovali všichni muži z obce na národní směně v rámci „Dne vítězství“. Upravili jsme cestu k Panskému lesu – jinak, nežli šla stará cesta.

Rok 1955

 

 
Zemědělské objekty se scelují v jeden celek a tak vzniká Jednotné zemědělské družstvo. Do JZD jsou sdružovány usedlosti do 20 ha. Větší majetky jsou bez náhrady znárodněny. JZD demoluje č. 18 a na jeho místo staví váhu. Číslo 19 rovněž zaniklo, zbyla stodola. Místní národní výbory se v obcích ruší a sdružují se z několika obcí v jeden MNV. Obec Chodeč spadá pod MNV Vysoká.
Stavěn obecní rozhlas.

Rok 1959

 

 
Zahájena pravidelná autobusová linka.


 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat